Telekomunikaciona infrastruktura

 

Prednosti optičkih kablova su:

  • Značajno manje dimenzije u odnosu na bakarne kablove
  • Mogućnost prenosa veće količine informacija
  • Malo slabljenje signala
  • Manja težina po dužnom metru
  • Lakše polaganje u zemlju i ostale sredine
  • Niža cena
  • Neosetljivost na električne smetnje, vodu, niske i visoke temperature

telekomunikaciona-infrastruktura.jpg4

KBV Datacom ima reference u izgradnji magistralnih optičkih kablova za vodeće operatere telekomunikacionih usluga na tržištu Srbije. Stručni tim Sektora za izgradnju KBV Datacom čine inženjeri i tehničari sa brojnim ličnim referencama, koji su iskustvo na izgradnji optičkih mreža sticali tokom dugog niza godina, i mogu da odgovore na svaki tehnički izazov u ovoj oblasti.

KBV Datacom ima najsavremeniju opremu za spajanje optičkih kablova i za merenje karakeristika mreže, uključujući i opremu za merenje CD i PMD (hromatske disperzije i dipserzije polarizacionog moda)

Pristupne mreže za fiksnu telefoniju

KBV Datacom d.o.o. je kadrovski i tehnološki osposobljen za projektovanje i izgradnju svih vrsta optičkih i bakarnih pristupnih mreža za fiksnu telefoniju, od primarnih telekomunikacionih mreža do privodnih telefonskih kablova za poslovne i stambene objekte sa pripadajućim unutrašnjim telefonskim instalacijama.

U mogućnosti smo da samostalno uradimo polaganje i montažu kablova, rekonstrukciju postojeće mreže, izgradnju kablovske kanalizacije, kao i merenja karakteristika pristupne mreže. Veliko znanje, bogato iskustvo i brojne lične reference rukovodilaca gradilišta i montera našeg Sektora za izgradnju, garant su kvaliteta izvedenih radova na svim vrstama telekomunikacionih mreža. Uspešno možemo da odgovorimo i na izvođački složene zadatke izgradnje mrežne infrastrukture za fiksnu telefoniju.

telekomunikaciona-infrastruktura2

Sistemi prenosa

U mogućnosti smo da ponudimo, isporučimo i implementiramo u vašu telekomunikacionu infrastrukturu opremu vodećih svetskih proizvođača (optički i pristupni sistemi prenosa, ethernet pristup, konvertori interfejsa, multiplekseri...).

Triple Play usluge

KBV Datacom d.o.o. isporučuje kompletna rešenja pristupnih mreža za „Triple Play" usluge – projektovanje i realizaciju tehničkih rešenja sa kompletnom realizacijom servisa koji objedinjuju širokopojasni pristup internetu, isporuku TV signala i IP telefoniju.

Call Center Hosting & Solutions

Call centri predstavljaju efikasan sistem za obradu telefonskih poziva. Call centre koriste kompanije koje žele da telefonsku komunikaciju sa svojim klijentima organizuju na efikasan i tehnološki napredan način. KBV Datacom d.o.o. je u mogućnosti da izradi tehnička rešenja i realizuje kompletne projekte Call centara u savremenim poslovnim objektima.

telekomunikaciona-infrastruktura3